NIMH

120 години Българска метеорологична служба
150 години метеорологични наблюдения в България

8-9 ноември 2010


ENG
Начало | Програма | Научна сесия | Спомоществуватели | Снимки
  1   Някои климатични екстремуми в България 511MB
  2   Колебания и промени на климата в България 409kB
  3   Колебания и изменение на снежната покривка в планинските райони на България 222kB
  4   Оценка на вятъра като възобновяем източник на енергия 460kB
  5   Обслужване на потребителите на агрометеорологична информация 504kB
  6   Климатичните промени, агроклиматичните ресурси и земеделието в България 985kB
  7   Хидроложко и хидригеоложко обслужване на министерства, държавни агенции, общини, частни компамии и граждани 813kB
  8   Оперативна хидрология 5.5MB
  9   Приложение на GIS технология и софтуер в хидрологията 486kB
  10   Специализиран софтуер и оперативна технология за предварителна подготовка на метеорологичната информация 520kB
  11   Оперативни прогнози на времето 6,17MB
  12   Развитие и внедряване на числени модели за морски метеорологични прогнози в басейна на Черно море 204kB
  13   НИМХ в еропейското пространство на спътниковата метеорология 447kB
  14   Мониторинг и анализ на състоянието на растителна земна повъхност.Метеорологични приложения 5,70MB
  15   Българска метеорологична радарна мрежа 5,35MB
  16   Система за ранно предупреждение за замърсяване на въздуха 255kB
  17   Иследване на биоклиматичните условия от гледна точка на човешкия конфорт 563kB
  18   Метеорологичен мониторинг на АЕЦ 319kB
  19   Измерване на радиоактивноста на атмосферата 314kB
  20   Иследване на радиоактивността по българското черноморско крайбрежие 411kB
  21   Българска система за ранно предупреждение за възможен трансграничен пренос на радиоактивно замърсяване в случай на ядрена авария 525kB
  22   Химически състав на валежите 482kB
  23   Департамент "Управление и използване на водите" - 1 част 771kB
  24   Департамент "Управление и използване на водите" - 2 част 358kB
  25   Уеб-базирана информационна среда за подпомагане на вземането на решения при управление на повърхностни води в речни басейни 276kB
  26   Съвременни експериментални изследвания на нестационарни течения в хидравликата 300kB
  27   Възможности за повишаване на надеждността на водоподаването от водоизточниците в района на Горен Искър 440kB
  28   Хибриден метод за ултрафилтрационно-сорбционно пречистване на води, замърсени с виолетово катийонно багрило 208kB
  29   Водосторански баланс - поречие на р. Камчия 405kB
  30   Хидроложко моделиране на оттока за басейна на р. Янтра 610kB
  31   Анализ на мощни конвективни бури,свързани с развитието на смерчове в България, през периода 2006-2009 година 460kB
  32   Замърсяване на подземните води с торове 210kB
  33   Обезпечаване на екологичния отток при комплексно използване на водните ресурси на поречие Струма 1,8MB
  34   Използване на водните ресурси на р. Тунджа 840kB
  35   Водостопански баланси на речните басейни в Северозападна България 580kB
  36   Variations of the Total Beta Activity in the Surface Air Layer in Bulgaria 130kB
  37   Some Climate Extremes in Bulgaria 830kB
  38   Application of the WAVE Model to Predict Groundwater Nitrate Contamination 250kB
  39   Big Balance-Lysimeters Needed for Simulation of Bilaterally Acting Drainage Systems 320kB
  40   Soil Moisture Simulation at Country Level (Case Study of Bulgaria) 155kB
  41   Моделиране на речен басейн-Божилова 287kB
  42   Стохастични модели на дневните суми на валежите над България 1,2MB
За заявки за участие и допълнителна информация можете да се обръщате към организационния научен комитет по и-мейл: 120years(AT)meteo.bg или на тел. 9753350.