Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдение на Земята
(2013 – 2014)

 
Начало | Партньори | РП 202 | БГ екип | Крайни потребители | Национално съфинансиране - МОН

РП 202: Вятър, вълнение и щормове

Основен източник на информация за метеорологичните явления и процеси в исторически план са реанализите, извършени от Европейския Център За Средносрочни Прогнози на Времето (Рединг), тъй като с използване на най-съвременни средства за усвояване на данни се прави анализ на всички възможни исторически данни за дадения времеви период.

Данните от реанализите са на всеки шест часа и с пространствена стъпка 50 – 70 км. В този си вид тези данни не са много подходящи за оценка на метеорологичните параметри, водещи до екстремни прояви като щормове, изменения на морското ниво и свързаните с тях неблагоприятни последствия.

Ще напомним, че при мрежа със стъпка 50 км от релефа на България изчезва един основен климатообразуващ фактор, какъвто е Старо планинската верига.

Това налага използването на специална процедура за преминаване към по-гъста пространствена мрежа и по-малки времеви интервали наречена „даунскейлинг”.

Даунскейлингът на реанализа на метеорологичните наблюдения играе ключова роля не само за коректното представяне на събитията (екстремни щормове и др.), но също така и за надеждността на резултатите от симулации с климатичните модели. Пространствената разделителна способност играе много важна роля за свеждането до минимум на грешките, за коректното представяне на топографията в моделите и е особено важна за успешното идентифициране на уязвимите области в регионален мащаб, като всъщност е невъзможно идентифицирането и оценката на промяната на уязвимостта на тези райони, без подобен подход. Дори даунскейлингът, предложен в рамките на този проект, да е насочен към запознаването с рискове от екстремни ветрове и опасни крайбрежни събития за Франция и България, резултатите са от съществено значение и на европейско равнище за по-нататъшното използване на методологията и за други европейски райони.

Иракли 2007

Докато за Франция едно добро решение може да се окаже използването на глобалния модел ARPEGE със стреч геометрия, то за района на България определено се очакват по-добри резултати с използване на регионалния модел за прогноза на времето ALADIN.

Активността на морската група на НИМХ включва избора на исторически щормови ситуации в западната част на Черно море, валидация на числените модели с използване на алтиметрични данни от спътниците Envisat, Jason-1 и Jason-2, симулации на щормови ситуации с цел идентифициране на зони с опасни метеорологични и океанографски явления за българското крайбрежие на Черно море с помощта на полета на вятъра с висока разделителна способност и модерни спътникови технологии.

Уеб поддръжка: Минка Стоянова, Цанка Младенова