Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдение на Земята
(2013 – 2014)

 
Начало | Партньори | РП 202 | БГ екип | Крайни потребители | Национално съфинансиране - МОН

Кратко представяне

Акроним IncREO
Пълно име Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдение на Земята
Инструмент Коопериране
Финансов източник Европейска комисия
Програма РП 7
Финансиращ отдел Изпълнителна агенция за научни изследвания
Оценка на пълните разходи (K€) 2900
Начало 01.01.2013
Продължителност 24 месеца
Контактно лице (име) Марк Мюлер
Уебсайт на проекта http://www.increo-fp7.eu/
Основни области Справяне с бедствия, превенция на риска, гражданска защите, пространствено планиране, промяна на климата

Резюме

Общата цел на IncREO е да предостави на субектите, които отговарят за управлението на бедствия, превенция на риска, гражданската защита и пространственото планиране, решения, базирани на наблюдения на земята, които допринасят за по-добро планиране на подготвеността и смекчаване на последствията за райони, които са силно уязвими от природни бедствия и с вече забележими тенденции на климатични промени.

Варна 2007

Решенията ще бъдат адаптирани към нуждите на потребителите и крайните потребители и ще се отразят върху краткосрочните сценарии за изменение на климата и върху свързаното с това изменение на законодателството на национално, наднационално и европейско ниво.

Бидейки по същество мулти-риск концепция, тя адресира всякакви природни бедствия. И все пак са избрани практически случаи (скъсване на дига, щормове и ветрово вълнение, наводнение, земетресение и свлачище) и ще бъдат пренесени решенията към специфични податливи на мулти-риск тестови области.

От техническа гледна точка решенията на IncREO ще се базират на най-съвременни методологии, приложени чрез картиране и моделиране и накрая ще бъдат разпространени до важните заинтересовани групи.

НИМХ-БАН участва в проекта по 7РП "Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдение на Земята" като партньор на METEO-FRANCE (МФ). МФ и НИМХ-БАН отговарят за изпълнението на работния пакет (РП) 202 – Вятър, вълнение и щормове

Уеб поддръжка: Минка Стоянова, Цанка Младенова