Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдение на Земята
(2013 – 2014)

 
Начало | Партньори | РП 202 | БГ екип | Крайни потребители | Национално съфинансиране - МОН

Българският екип

Национален институт по метеорология и хидрология
при Българската академия на науките (NIMH)

Кратко описание на юридическото лице

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) (www.meteo.bg) при Българската академия на науките е официалната хидро-метеорологична служба на Република България. Тя е създадена през февруари 1890. Настоящото юридическо лице НИМХ е създадено с постановление на Министерския съвет. НИМХ в момента работи по закон като част от Българската академия на науките. Неговата основна мисия е да осигури метеорологична и хидрологична информация и продукти на различни организации и потребители в България. Неговите задължения включват както оперативни, така и теоретични и приложни изследователски дейности. Метеорологичните и хидрологичните наблюдения, събиране на данни и телекомуникация, наблюдение на количествени параметри на въздуха, земната повърхност и водата, метеорологични и морски прогнози (www.weather.bg), подпомагане на специални сектори чрез приложна морска метеорология и агро-метеорология, поддръжка на бази данни, научни изследвания, числени и статистически модели са само част от задълженията на НИМХ. НИМХ предоставя на морските общини прогнози за времето, предупреждения и наблюдения в крайбрежните води и открито море за Черно море. НИМХ използва усъвършенствани атмосферни и морски числени модели за прогнозиране на физически характеристики за Черно море.

Структурата на НИМХ се състои от централен офис в София и четири регионални центъра, които ръководят обсерватории и наблюдателни станции. Изследователските дейности са съсредоточени главно в централния офис в София. Постоянният персонал се състои от 100 високо квалифицирани изследователи и 700 инженери и техници.

Основни задължения

НИМХ ще работи по РП 202 и ще участва в дейностите по проекта, свързани с процедурите по даунскейлинг на добре документирани случаи на ветрово вълнение и щормове.

Предишен опит, свързан с основните задължения

НИМХ представлява България в Световната метеорологична организация и като такъв е един от GTS центровете за Източна Европа. НИМХ е партньор в много международни изследователски проекти и програми. През последното десетилетие институцията е участвала в редица национални и международни научни програми и няколко проекта на ЕС за изследвания на Черно море и Средиземно море. Сред тях са: Черно море GOOS програма на МОК; MEDARMEDATLAS-II, Средиземноморски хидрографски атлас, ЕС 4РП; ARENA - Регионална програма за изграждане на капацитет и сътрудничество за осъвременяване на дейностите по наблюдение и прогнозиране в басейна на Черно море ЕС 5РП; ASCABOS поддържаща програма за изграждане на капацитет в региона на Черно море насочена към оперативния статус на океанографските услуги в ЕС 6РП проект; UP-GRADE BS-SCENEUP Черноморска научна мрежа – проект по 7РП на ЕС; EnviroGRID ЕС 7РП — Изграждане на капацитет за наблюдение на Черноморския водосбор и система за подкрепа на устойчивото развитие.

Кратък профил на участниците в проекта

Анна Корчева — CV

Д-р Анна Корчева, доцент. Опит в числено моделиране и прогнозиране, използване на сателитни алтиметрични данни, отговаря за оперативната система за морски прогнози за Черно море. Ръководител на морската група за прогнози в НИМХ. Член на съвместната океанографска и на СМО експертната група по вълнение и системи за прогнозиране на опасни явления в крайбрежните райони.

Васко Гълъбов

Васко Гълъбов, асистент в департамента за метеорологични прогнози, група по числено моделиране . Оперативни морски прогнози. Опит в областта на прогноза на дрейф на петролен разлив, моделиране на ветрово вълнение и щормове.

Валери Спиридонов

Д-р Валери Спиридонов, професор. Опит в числено моделиране и прогнозиране, обективен анализ, усвояване на спътникова информация, моделиране на климата. Ръководител на българската група в международния проект ALADIN.

Андрей Богачев

Д-р Андрей Богачев, доцент. Опит в числено прогнозиране на времето, числени симулации на регионалния климат и създаване на изчислителна среда за оперативни числени модели.

Боряна Ценова

Д-р Боряна Ценова, доцент в Департамента за метеорологични прогнози, група по числено моделиране. Опит в препроцесинг и постпроцесинг на модела ALADIN.

Мариета Димитрова

Мариета Димитрова, асистент в департамента за метеорологични прогнози, група по числено моделиране. Опит в моделиране/прогноза/хайндкаст на ветровото вълнение.

Уеб поддръжка: Минка Стоянова, Цанка Младенова