Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдение на Земята
(2013 – 2014)

 
Начало | Партньори | РП 202 | БГ екип | Крайни потребители | Национално съфинансиране - МОН

Крайни потребители

Министерство на вътрешните работи
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

В качеството си на компетентен орган по осигуряване защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ разработва Планове за управление на риска от стихийни бедствия с цел намаляване на заплахата и риска. Потенциално опасните зони от хидро-метеорологичен характер по Българското крайбрежие на Черно море, идентифицирани при изпълнението на проекта IncREO, а също така и оперативната система за прогноза на опасни хидро-метеорологични явления в Черно море, ще помогнат за разработване на програми и планове за управление на риска.

Писмо за намеренията (pdf)

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район

Писмо за намеренията (pdf)

Уеб поддръжка: Минка Стоянова, Цанка Младенова