Увеличаване на устойчивостта чрез наблюдение на Земята
(2013 – 2014)

 
Начало | Партньори | РП 202 | БГ екип | Крайни потребители | Национално съфинансиране - МОН

Съфинансиране на проекта IncREO

За провеждане на научните изследвания и постигане на резултатите и предвид разпоредбите на чл.33, ал. 1 от Регламент (ЕО) №1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г. за определяне на правила за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейността по Седма рамкова програма и за разпространение на резултатие от научните изследвания (2007-2013 г.) Министерството на образованието и науката на Република България предоставя съфинансиране в размер до 25% от стойността на признатите разходи по финансовите отчети от ЕК.

Уеб поддръжка: Минка Стоянова, Цанка Младенова