Облаци
Начало | Класификация | Високи | Средни | Ниски | Купести | Албум(немски)

 Хавайски купест лещовиден
(Cumulus-lenticularis)

Облаците представляват едно от най-често наблюдаваните и най-интересни явления. На облаците и свързаните с тях валежи принадлежи най-важната роля при формиране на сложното понятие "метеорологично време". В метеорологията облак се нарича видимата съвкупност от водни капки, ледени кристали (или двете заедно) и водна пара, разположена в определен обем от атмосферата и намираща се на известна височина над земната повърхност. Следователно според това определение няма принципна разлика между облак и мъгла. Мъглата е облак, който започва от земната повърхност.

Основният метод за наблюдаване на облаците е окомерният. Известно е изключителното разнообразие на външните белези на облаците — форма, височина над земната повърхност, дебелина, движение и др. Те са отражение на комплекс от физични процеси, за които можем да съдим косвено.

Необходимостта от въвеждане на ред в това разнообразие, т.е. от класификация, е почувствана отдавна. Най-разпространена и международно приета е морфологичната класификация на облаците, направена отдавна въз основа на техните външни белези. Според нея облаците се делят на четири семейства, десет рода и многобройни видове и разновидности.

Изказваме благодарност на Анастасия Стойчева за предоставените снимки и на Анелия Сотирова и Ирина Иванова за оказаното съдействие!

Национален институт по метеорология и хидрология